Testimoni Epifanio
Testimoni Arculfo
Testimoni Anonimo di Piacenza